Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten door ons te verrichten en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektronische industrie, zoals laatstelijk door de vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Art. I Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder;

 • Brink Industrial: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Brink Industrial.

Gevestigd en kantoorhoudende te Hoogeveen Nederland, statutair gevestigd te Hoogeveen Nederland. Contactadres:

Brink Industrial
Voltastraat 28
7903 AB Hoogeveen
Nederland
info@lune.eu

Brink Industrial is ingeschreven in het handelsregister te Groningen, KvK-nummer: 04023574, BTW nummer: NL007218771B01.

 • Consument: de persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Niet-consument: de persoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Koper: zowel consument als niet-consument die een overeenkomst op afstand aangaat met Brink Industrial.
 • Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Brink Industrial en de koper aan de koper geleverd dienen te worden en waarvoor de koper de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Lune producten: de producten die geproduceerd zijn door Brink Industrial en de merknaam Lune dragen.

Art. II Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen inzake het verrichten van leveringen en/of diensten van het online aanbod door Brink Industrial en alleen het online aanbod. Bij alle andere aanbiedingen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing. Alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen zijn van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn algemene voorwaarden van anderen uitgesloten.

Art. III Aanbieding

 1. Elke van Brink Industrial uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
 2. Indien er sprake is van een aanbod met beperkte geldingsduur, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
 3. Door het verzenden van de order via het internet gaat de koper een bindende bestelling aan voor de aangegeven waren in uw winkelwagen. Voor de definitieve verzending van de bestelling heeft de koper de mogelijkheid om de gegevens te veranderen dan wel de bestelling te annuleren. Na het verzenden van de order stuurt Brink Industrial de koper een orderbevestiging, met de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waardoor er een koopovereenkomst tussen de koper en Brink Industrial tot stand komt.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en maten van de te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de site. Brink Industrial is nimmer aansprakelijk voor fouten/omissies in de weergave en de gevolgen daarvan. Weergaven op de website zijn slechts ter illustratie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 5. De foto’s betreffende de Lune producten zijn voor alle maten gelijk en kunnen dus afwijken van de werkelijkheid.

Art. IV Overeenkomst

 1. Alvorens de overeenkomst tot stand komt, zullen deze algemene voorwaarden aan de koper worden voorgelegd. Er wordt de mogelijkheid geboden deze af te drukken, dan wel op te slaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen de algemene voorwaarden op vraag beschikbaar zijn bij Brink Industrial op www.lune.eu of via elektronische weg worden toegezonden.
 2. De tot stand gekomen overeenkomst zal via e-mail worden toegezonden met daarbij de algemene voorwaarden. Deze documenten kunnen op eenvoudige wijze door de koper worden opgeslagen dan wel worden afgedrukt.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met Brink Industrial binden Brink Industrial niet dan nadat en voor zover zij door hen schriftelijk zijn bevestigd.

Art. V Prijs en verzendkosten

 1. De door Brink Industrial opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en vrachtkosten (binnen de EU).
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Brink Industrial gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De koper heeft in dat geval het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
 3. Bij aanbiedingen met bepaalde geldigheidsduur zullen prijzen niet worden verhoogd.

Art. VI Levering

 1. 1. De aflevering van de goederen zal plaatsvinden op het adres dat tussen partijen is overeengekomen.
 2. Brink Industrial zal zich inspannen om de bestelde goederen binnen 3 werkdagen na de orderbevestiging van Brink Industrial bij de koper op het afleveradres te leveren, mits voorradig.
 3. De in lid 2 gestelde termijn geldt als indicatie en niet als fataal termijn. Behoudens opzet of grove schuld kan Brink Industrial voor geen enkele overschrijding van de levertermijn aansprakelijk worden gesteld.
 4. Levering geschiedt bij feitelijke overgave van de producten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust tot het moment van bezorging bij Brink Industrial.

Art. VII Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen en de koper een niet-consument is, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst door overschrijving op een door Brink Industrial aangewezen bank- of girorekening en zonder aftrek van kortingen, die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn toegestaan.
 2. Indien de koper een consument is, zal deze het te betalen bedrag over dienen te maken op een door Brink Industrial aangewezen bank- of girorekening, zonder aftrek van kortingen die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Brink Industrial zijn toegestaan, alvorens Brink Industrial zal gaan leveren.
 3. De consument kan het verschuldigde bedrag overmaken op ING Bank rekeningnummer NL45INGB0676765203 t.n.v. Brink Industrial Hoogeveen onder vermelding van het ordernummer.
 4. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Brink Industrial zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 5. Indien Brink Industrial genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, die noodzakelijk wordt geacht 14 dagen nadat de eigenlijke betaling plaats had moeten vinden, dient de koper Brink Industrial of de door hem met de afwikkeling van de transactie derde de daardoor ontstane kosten te vergoeden. Brink Industrial is gerechtigd om vorderingen uiterlijk 14 dagen na de datum van de oorspronkelijke betalingsdatum ter incasso uit handen te geven. Koper is aansprakelijk voor alle kosten verbonden aan en voortvloeiend uit een incassoprocedure.
 6. Brink Industrial heeft het recht om bij de afwikkeling van betaling gebruik te maken van de diensten van als betrouwbaar bekend staande derde: indien de koper in verzuim raakt met de betalingsvorderingen en/of de koper in verzuim raakt wegens het doorgeven van foutieve gegevens, mag Brink Industrial de vorderingen overdragen aan een incassobureau en de voor de afwikkeling van de vordering, de noodzakelijk persoonsgegevens aan deze derde overdragen. In een dergelijk geval wordt betaling geacht te zijn voldaan indien deze derde zonder enige beperking over het bedrag conform de overeenkomst kan beschikken.

Art. VIII Risico- en eigendomsovergang

 1. Tot aan voldoening van alle vorderingen aan Brink Industrial blijven de producten in eigendom van Brink Industrial. Indien de koper een niet-consument is, behoudt Brink Industrial het eigendom totdat aan alle vorderingen van de zakelijke relatie is voldaan.
 2. Voor zover niet aan alle voorwaarden is voldaan, dient de koper het product goed en ordentelijk te onderhouden.
 3. Indien de producten geleverd zijn, maar nog niet voldaan is aan alle vorderingen, mag de koper de producten niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder vallen onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand.
 4. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen van de koper behoudt Brink Industrial het recht van reclame. Het terugvorderen van de producten zal worden gedaan door een schriftelijke verklaring, waardoor de koop wordt ontbonden.

Art. IX Herroepingsrecht

 1. De koper zal binnen uiterlijk 14 dagen na de levering, als bedoeld in artikel V lid 4, zonder opgave de koopovereenkomst kunnen ontbinden dan wel annuleren. De koper ontvangt indien de producten onbeschadigd zijn, het volledige geldbedrag terug. Dit zal uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangst van de door de koper geretourneerde producten gebeuren.
 2. De termijn begint echter niet eerder dan wanneer deze bij de koper zijn aangekomen.
 3. Alvorens de koper de goederen terugstuurt, dient deze Brink Industrial op de hoogte te stellen van de herroeping per e-mail, brief of fax.
 4. De verklaring van herroeping van de goederen als bedoeld in lid 3, dient te worden gezonden naar Brink Industrial B.V., Postbus 2058, 7900 BB Hoogeveen of per fax aan +31 528 26 24 45 of via e-mailadres info@lune.eu. Vermeld hierbij uw naam, bankrekeninggegevens en het nummer van de bestelling.
 5. Koper dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van de producten. De kosten hiervan komen voor rekening van de koper indien het product /de producten overeenkomstig aan de bestelling is/zijn, de kosten het bedrag van € 40,- overschrijden of indien het bedrag hoger is en de koper ten tijde van de herroeping nog niet heeft voldaan aan de wederprestatie. In alle overige gevallen komen de kosten voor de rekening van Brink Industrial.
 6. Mochten de producten in een slechtere toestand bij Brink Industrial aankomen, dan dient de koper in voorkomend geval de waardevermindering te vergoeden. De vergoeding geldt niet indien de waardevermindering is te wijten aan het testen ervan, zoals de koper dit in de winkel zou kunnen doen. Deze vergoedingsplicht kan de koper vermijden door de producten niet te behandelen als eigendom en alles na te laten wat afbreuk kan doen aan de waarde ervan.

Art. IX Garantie

 1. Brink Industrial garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod gedane specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Op de door Brink Industrial geleverde producten wordt aan de consument een garantie gegeven van 2 jaar, waarbij schadevergoeding voor oorzaken die zijn te kwalificeren als ‘niet normaal gebruik’ is uitgesloten. Tevens kan deze in geval van garantieverplichtingen herstel eisen dan wel vervanging van de producten. Brink Industrial behoudt het recht om, de door de consument gemaakte keuze van garantie te weigeren, wanneer deze slechts met kosten mogelijk is die in geen verhouding staan. Mocht het voldoen aan de garantieverplichting niet mogelijk zijn, dan heeft de consument de keuze dat de vergoeding wordt verlaagd dan wel het contract wordt ontbonden.
 3. Voor niet-consument geldt een verjaringstermijn van 6 maanden.
 4. De consument dient eventuele gebreken binnen 2 maanden na het ontstaan te melden om aanspraak te kunnen maken op de garantie. De niet-consument dient dit binnen een maand te doen.
 5. Door de huidige stand van de techniek kan door Brink Industrial niet worden gegarandeerd dat de communicatie van gegevens via internet foutloos en/of te allen tijde mogelijk is. Brink Industrial is daarom niet gehouden te garanderen dat het online aanbod voortdurend en onafgebroken beschikbaar is.
 6. De overdracht van garantieclaims aan derden is uitgesloten.

Artikel X Beperking van de aansprakelijkheid

 1. De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de producten. Brink Industrial is niet aansprakelijk voor gevolgen van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik.
 2. De aansprakelijkheid van Brink Industrial is voor het overige conform de wettelijke voorschriften. Tegenover personen in uitoefening van een bedrijf of beroep wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten, die niet is berust op ernstig nalatig gedrag van de verplichtingen en/of opzettelijk nalatig gedrag van de verplichtingen van zowel Brink Industrial, de wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen.
 3. Voor zover de koper consument is en zijn gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland is, blijven de dwingende bepalingen van deze staat voor de consument onverlet.
 4. De in deze algemene voorwaarden gedane uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheden laten de aanspraken van de koper op productaansprakelijkheid onverlet.
 5. Brink Industrial is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade/gevolgschade.

Art. XII Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de koper worden door Brink Industrial uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet bij de bestelling, levering en betaling zijn betrokken. De gegevens worden alleen gebruikt om de bestellingen te verwerken, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en zullen met de grootst mogelijk zorg worden bewaard. Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden. De koper heeft het recht om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bij het sluiten van een koopovereenkomst behoudt Brink Industrial het recht om de door de koper opgestuurde gegevens te verifiëren.

Art. XII Wijziging voorwaarden

 1. Brink Industrial behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. De nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op de overeenkomst die door de koper wordt aanvaard.
 2. Bij eventuele verschillen in de tekst van deze algemene voorwaarden door vertalingen, prevaleert de Nederlandse tekst.

Art. XIII Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de koper van mening is dat er sprake is van een juridisch geschil, dan zal hij dit schriftelijk aan Brink Industrial meedelen. Brink Industrial zal uiterlijk 1 maand na mededeling hiervan een voorstel tot oplossing aan koper doen toekomen teneinde een gang naar de rechter te voorkomen.
 3. In rechtsgeschillen is de Rechtbank in het Arrondissement Assen bij uitsluiting bevoegd.
Grafisch ontwerp 1609bold | Technische realisatie Sieronline B.V.